6 Διαλέξεις για τον ΔΣΕ

Οι διαλέξεις αυτές βασίζονται στα υλικά μεταπτυχιακού προγράμματος της Δήμητρας Αδάμ και της Αλεξάνδρας Τσαγρή στο ΑΠΘ, που είχε τη μορφή MOOC (βιντεομαθημάτων) και πραγματοποιήθηκε με καθοριστική συμβολή του ΕΚΧΦ.

1.Οι συνθήκες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται ανασκόπηση των συνθηκών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2. Ιστορικά γεγονότα μέχρι Μάρτη του '46

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται ανασκόπηση των συνθηκών πριν την ίδρυση του ΔΣΕ

3. Η δημιουργία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

4. Πλευρές από την δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται αναφορά σε διάφορες πτυχές της δράσης του ΔΣΕ

5. Επιχειρήσεις του ΔΣΕ

Στην ενότητα αυτή, αποτυπώνονται χρονολογικά, οι βασικότερες και σπουδαιότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΔΣΕ

6. Αντί επιλόγου

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται σύντομη αναφορά στις κατοπινές εξελίξεις